Telefon: +48 81 565 77 10 || E-mail: biuro@LokalneOgniwo.pl
Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie...

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy to  nowoczesne narzędzie analityczno-sprawozdawcze wpisujące się w ideę smart Villages propagowaną przez Komisję Europejską. Dzięki raportowi ostanei gminy w proponowanej przez nas interaktywnej formie on-line jednostka samorządowa może w efektywny i efektowny sposób realizować promocję działań samorządu w lokalnej społeczności oraz kreatywnie wywiązać się z ustawowego obowiązku przygotowywania Raportu o stanie gminy art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.


Ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził nową instytucję raportu o stanie gminy (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym), który ma stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym.(Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych).

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku do dnia 31 maja. Rada gminy może przy tym określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu (uchwała ta nie ma charakteru obligatoryjnego).

Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem dłuższej procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: (i) debata nad raportem, (ii) przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

 • o wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy,
 • raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego przy czym Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu,
 • Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności,
 • nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
 • w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych,
 • w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 • po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy,
 • niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania,
 • w przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Mamy ofertę cenową dostosowaną do każdego

Tabela zawiera ofertę przygotowania Raportu o stanie gminy w trzech wariantach, różniących się zakresem oraz stopniem presonalizacji i indywidualizacji pod kątem wybranej jednostki.

Wersja ekonomiczna

od 1 000 zł * do końca 2019r.
  • 1. Charakterystyka ogólna
  • 2. Gmina na tle innych samorządów – narzędzie do porównywania gminy na tle innych samorządów
   wskaźnik G,
   dochody podatkowe,
   finansowanie projektów UE,
   dynamika zmiany ludności,
   saldo migracji,
   podmioty REGON.
   rolniczy handel detaliczny
  • 3. Finanse gminy
   budżet gminy
   budżet obywatelski/sołecki
   finansowanie projektów unijnych
   pozyskane środki
  • 4. Ludność – demografia
  • 5. Infrastruktura
  • 6. Przyroda
  • 7. Edukacja i wychowanie
  • 8. Czas wolny – kultura i sport
  • 9. Zdrowie i pomoc społeczna
  • 10. Jakość życia
  • 11. Rynek pracy
  • 12. Gospodarka – sektor pozarolniczy
  • 13. Gospodarka – sektor rolniczy
  • 14. Turystyka

Wersja dedykowana

od 1 700 zł * do końca 2019r.
   • 1. Charakterystyka ogólna
   • 2. Gmina na tle innych samorządów – narzędzie do porównywania gminy na tle innych samorządów
    wskaźnik G,
    dochody podatkowe,
    finansowanie projektów UE,
    dynamika zmiany ludności,
    saldo migracji,
    podmioty REGON.
    rolniczy handel detaliczny
   • 3. Finanse gminy
    budżet gminy
    budżet obywatelski/sołecki
    finansowanie projektów unijnych
    pozyskane środki
   • 4. Ludność – demografia
   • 5. Infrastruktura
    – interaktywna mapa dróg
   • 6. Przyroda
   • 7. Edukacja i wychowanie
   • 8. Czas wolny – kultura i sport
   • 9. Zdrowie i pomoc społeczna
   • 10. Jakość życia
   • 11. Rynek pracy
   • 12. Gospodarka – sektor pozarolniczy
   • 13. Gospodarka – sektor rolniczy
   • 14. Turystyka
   • 15. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii
   • 16. Informacja o realizacji uchwał rady gminy
   • 17. Informacja o 10 najważniejszych działaniach wójta/burmistrza
   • 18. informacja o współpracy gminy (związki komunalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia jst. LOT, LGD/LGR, współpraca międzynarodowa)
   • 19. Mapa inwestycji
   • 20. Szablon raportu w formie pisemnej

   

Wersja ekspercka

cena indywidualna
  • 1. Charakterystyka ogólna
  • 2. Gmina na tle innych samorządów – narzędzie do porównywania gminy na tle innych samorządów
   wskaźnik G,
   dochody podatkowe,
   finansowanie projektów UE,
   dynamika zmiany ludności,
   saldo migracji,
   podmioty REGON.
   rolniczy handel detaliczny
  • 3. Finanse gminy
   budżet gminy
   budżet obywatelski/sołecki
   finansowanie projektów unijnych
   pozyskane środki
  • 4. Ludność – demografia
  • 5. Infrastruktura
   – interaktywna mapa dróg
  • 6. Przyroda
  • 7. Edukacja i wychowanie
  • 8. Czas wolny – kultura i sport
  • 9. Zdrowie i pomoc społeczna
  • 10. Jakość życia
  • 11. Rynek pracy
  • 12. Gospodarka – sektor pozarolniczy
  • 13. Gospodarka – sektor rolniczy
  • 14. Turystyka
  • 15. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii,
  • 16. Informacja o realizacji uchwał rady gminy,
  • 17. Informacja o 10 najważniejszych działaniach wójta/burmistrza,
  • 18. informacja o współpracy gminy (związki komunalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia jst. LOT, LGD/LGR, współpraca międzynarodowa),
  • 19. Mapa inwestycji
  • 20. Szablon raportu w formie pisemnej
  • 21. Dedykowany komentarz eksperta
  • 22. Dedykowana wersja off-line 

* cena za usługę jest uzależniona od wskaźnika G wybranej jednostki samorządu terytorialnego. Aby znaleźć wartość wskaźnika G dla interesującej Cię jednostki możesz posłużyć się interaktywną mapą poniżej. Do ceny „Raportu o stanie gminy” dla jednostek, dla których wartość wskaźnika G przekracza 2 000 zł, należy doliczyć 500 zł.

Demonstracyjny raport o stanie gminy.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@lokalneogniwo.pl

Wskaźnik G

Znajdź na mapie interesującą Cię Jednostkę Samorządu Terytorialnego, aby sprawdzić wartość wskaźnika G. Wartość wyświetlanego w podpowiedzi wskaźnika dotyczy 2018r. W razie pytań zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

Masz pytania dotyczące oferty?

Co oznacza, że raport jest online?

W każdym wariancie ofertowym raport jest udostępniany w postaci zbioru interaktywnych kokpitów, które jednostka może umieścić na stronie internetowej.

Czy usługa zawiera wersję raportu do wydruku?

Wszystkie interaktywne raporty można zapisać w postaci dokumentu elektronicznego, który można łatwo wydrukować i wykorzystywać off-line.

Czy dane w raportach będą aktualizowane?

W ramach oferowanych cen zapewniamy aktualizację danych do końca 2019r.

 

Kompleksową ofertę uzupełnia platforma produktów i usług lokalnych www.lokalneo.pl – integrujemy społeczeństwo i wykorzystujemy lokalne dobra.
LokalneOgniwo sp z o.o.
Back to Top
new